Státní jazykové zkoušky

Základní informace

Státní zkoušky z anglického jazyka se konají jedenkrát ročně na jaře dle vyhlášených termínů s celostátní platností. Ústní termíny těchto zkoušek vyhlašuje ředitel dva až tři týdny po písemné části. Přihlášky ke státní jazykové zkoušce v jarním termínu (květen) se podávají nejpozději do konce března.

Organizujeme dvě úrovně státní zkoušky, základní (B2) a všeobecnou (C1).

Každá státní zkouška se skládá z části písemné a ústní. Písemná část (v rozsahu 4 hodin) je souborem testů, jimiž se ověřuje porozumění čteným cizojazyčným textům, úroveň volného písemného projevu a porozumění vyslechnutým cizojazyčným textům. Vyžaduje se též znalost a schopnost využívat gramatické struktury a rozsah slovní zásoby. K ústní části postupuje jen ten, kdo vyhověl v písemné části.

Základní státní zkouška předpokládá aktivní znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek, znalost základních gramatických struktur pro dorozumění se v běžných situacích každodenního života a znalosti základních informací o politickém, hospodářském a společenském životě zemí příslušné jazykové oblasti. Ústní část trvá 15 až 20 minut a ověřuje schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života a dovednost vyjadřovat se plynně a jazykově správně v cizím jazyce o daných tématech. O vykonané zkoušce obdrží kandidát vysvědčení.

Všeobecná státní zkouška předpokládá všeobecnou znalost jazyka postavenou na bohaté slovní zásobě, plynulém vyjadřování, schopnost reagovat na otázky, rozvíjet myšlenky a argumentovat. Dále předpokládá znalost všech gramatických pravidel, reálií zemí příslušné jazykové oblasti, jejich politický systém, školství, kulturu a každodenní život. Každý uchazeč by měl mít přehled o historickém a literárním vývoji v příslušné zemi. Měl by též předložit seznam četby. Předpokládá se četba originálů.

Organizujeme pouze státní jazykové zkoušky z anglického jazyka. Zájemci, kteří by si chtěli složit státní jazykovou zkoušku z jiného jazyka, se musí obrátit na Jazykovou školu s právem SJZ hlavního města Prahy.

Přihlášky

Přihláška

Termíny zkoušek pro rok 2024

  1. písemná část
  2. Základní státní jazyková zkouška, pátek 17. května 2024 od 13:30

    Všeobecná státní jazyková zkouška, pátek 24. května 2024 od 13:30

  3. ústní část
  4. V týdnu od 10. června 2024

Ceny státních jazykových zkoušek

Základní zkouška – písemná část2 950 Kč
Základní zkouška – ústní část850 Kč
Všeobecná zkouška – písemná část3 350 Kč
Všeobecná zkouška – ústní část1 450 Kč

Platby za státní jazykovou zkoušku můžete uskutečnit:

Postačí nejdříve uhradit písemnou část do 26. dubna 2024.

Informace o státní základní jazykové zkoušce - anglický jazyk

Informace o státní všeobecné jazykové zkoušce - anglický jazyk

Státní jazyková zkouška základní (SJZ) - struktura zkoušky

Státní jazyková zkouška všeobecná (SJZV) - struktura zkoušky